Sloop met studenten logo

1. Privacy / AVG

1.1 Dit beleid beschrijft de informatie die sloopmetstudenten.nl verzamelt en hoe die informatie gebruikt kan worden. sloopmetstudenten.nl adviseert u om dit beleid aandachtig te lezen bij het gebruik van het platform van sloopmetstudenten.nl. Door gebruik te maken van de website, het platform en de diensten van sloopmetstudenten.nl, accepteert u de meest recente voorwaarden en toepassingen in dit privacybeleid. Dit beleid is onderhevig aan verandering. We adviseren daarom dit beleid regelmatig te bekijken.

1.2 Sloopmetstudenten.nl is verwerkingsverantwoordelijke in de zin van Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: “AVG”) voor alle persoonsgegevens die zij ontvangt van de afnemers van haar diensten. Sloopmetstudenten.nl verzamelt en verwerkt deze persoonsgegevens enkel in het kader van haar dienstverlening en om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen, tenzij anders is aangegeven.

1.3 Sloopmetstudenten.nl verzamelt en verwerkt de volgende gegevens:
(i) voor-en achternaam;
(ii) adresgegevens;
(iii) woonplaats;
(iv) leeftijd;
(v) contactgegevens;
(vi) Kamer van Koophandel-gegevens;
(vii) BTW nummer;
(viii) identificatie;
(ix) bank-en betaalgegevens;
(x) assurantiegegevens;
(xi) facturen; en,
(xii) correspondentiegegevens.

1.4 De doeleinden voor het gebruik van uw persoonsgegevens door Sloopmetstudenten.nl zijn de volgende:
(i) de gelegenheid stellen tot het aanbieden van opdrachten door opdrachtgevers;
(ii) de gelegenheid stellen tot het acquireren van opdrachten door opdrachtnemers;
(iii) identificatiecontrole; identiteitsdocumenten worden na verwerking uw gegevens verwijderd;

1.5 Sloopmetstudenten.nl bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het verwezenlijken van haar diensten of zolang zij bij wet verplicht is.

1.6 Gebruiker draagt er zorg voor dat hij geen gegevens verstrekt die ertoe leiden dat Sloopmetstudenten.nl de AVG en overige wetgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens schendt. Gebruiker stelt Sloopmetstudenten.nl direct ervan op de hoogte indien de door hem verstrekte persoonsgegevens niet langer juist zijn en verwijderd of gerectificeerd dienen te worden. Gebruiker zal betrokkenen, van wie hij persoonsgegevens heeft verstrekt aan Sloopmetstudenten.nl, voor zover wettelijk verplicht informeren over de verstrekking van deze persoonsgegevens aan Sloopmetstudenten.nl conform de AVG en overige wetgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens.
1.7 Indien sprake is van een inbreuk in verband met persoonsgegevens, die op grond van artikel 34 AVG dient te worden gemeld door Sloopmetstudenten.nl, dan zal gebruiker de betrokkene(n) hiervan na verzoek van Sloopmetstudenten.nl onverwijld in kennis stellen, conform redelijke instructies van Sloopmetstudenten.nl. Gebruiker vrijwaart en stelt Sloopmetstudenten.nl schadeloos ter zake van alle schade en aan Sloopmetstudenten.nl opgelegde boetes door toezichthouders wegens of in verband met een tekortkoming in de nakoming van één of meer verplichtingen van de gebruiker uit hoofde van dit artikel, de AVG en/of overige wetgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens.