Sloop met studenten logo

Algemene voorwaarden overeenkomst van opdracht van Sloopmetstudenten.nl

1. Definities

1.1 In deze voorwaarden wordt bedoeld met:

Algemene Voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden Overeenkomst van Opdracht van van Sloopmetstudenten.nl.
Locatie: de grond(en) waar de Werkzaamheden moeten worden verricht.
Opdrachtnemer: de partij of partijen aan wie Sloopmetstudenten.nl Werkzaamheden opdraagt.
Overeenkomst: de tussen Sloopmetstudenten.nl en de Opdrachtnemer gesloten overeenkomst met alle daarop betrekking hebbende documenten en bijlagen, waaronder in ieder geval alle documenten in artikel 2.3 van deze Algemene Voorwaarden.
Partijen: Sloopmetstudenten.nl en de Opdrachtnemer.
Principaal: de opdrachtgever van Sloopmetstudenten.nl die aan Sloopmetstudenten.nl het Werk heeft opgedragen.
Sloopmetstudenten.nl: de eenmanszaak Sloopmetstudenten.nl.
Werk: het gehele door de Principaal aan Sloopmetstudenten.nl opgedragen werk waar de Werkzaamheden een onderdeel van uitmaken.
Werkzaamheden: alle in het kader van het Werk door Sloopmetstudenten.nl aan de Opdrachtnemer opgedragen werkzaamheden en te verrichten diensten.

2. Toepasselijkheid

2.1. Eventuele algemene en bijzondere voorwaarden van de Opdrachtnemer zijn niet van toepassing op de Overeenkomst en worden door Sloopmetstudenten.nl hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.2 Van de Algemene Voorwaarden afwijkende bedingen gelden slechts tussen Partijen indien deze door Sloopmetstudenten.nl uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

2.3 Indien enig onderdeel van deze Algemene Voorwaarden, om welke reden dan ook, ongeldig mocht zijn, blijven de Algemene Voorwaarden voor het overige gedeelte van kracht. De Partijen zullen in onderling overleg voorzien in een regeling ter vervanging van de ongeldige bepaling met zoveel mogelijk behoud van de strekking van de oorspronkelijke bepaling.

3. Voorwaarde en voorschriften

3.1 De Opdrachtnemer wordt geacht bekend te zijn met alle geldende wettelijke en andere voorschriften en normen die op de Werkzaamheden betrekking hebben. Opdrachtnemer is verplicht alle Werkzaamheden met inachtneming van die voorschriften en normen uit te voeren.

3.2 Eventuele gevolgen van wijzigingen van geldende wet- en regelgeving komen voor rekening en risico van Opdrachtnemer indien en voor zover ten tijde van het tot stand komen van de Overeenkomst deze wijzigingen voor Opdrachtnemer bekend waren dan wel behoorden te zijn.

3.3 Het is Opdrachtnemer verboden om, zowel gedurende de Overeenkomst als na beëindiging daarvan, rechtstreekse voorstellen en aanbiedingen te doen aan de Principaal, dan wel met Principaal afspraken te maken over aangelegenheden verband houdend met het Werk of de Werkzaamheden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Sloopmetstudenten.nl. Dit is onverkort van toepassing ingeval Principaal hierom verzoekt.

3.4 Indien Opdrachtnemer het verbod, zoals omschreven in artikel 3.3 van deze Algemene Voorwaarden, overtreedt, ongeacht of sprake is van overmacht, zal door dit enkele feit Opdrachtnemer aan Sloopmetstudenten.nl een onmiddellijke opeisbare en niet voor rechterlijke matiging vatbare vergoeding van € 1000 verschuldigd zijn zonder dat hiervoor een voorafgaande schriftelijke kennisgeving van Sloopmetstudenten.nl is vereist.

Deze vergoeding is verschuldigd per Principaal aan wie door Opdrachtnemer rechtstreekse voorstellen en aanbiedingen zijn gedaan. Bovendien is deze vergoeding verschuldigd per Principaal met wie Opdrachtnemer afspraken heeft gemaakt over aangelegenheden verband houdend met het Werk of de Werkzaamheden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Sloopmetstudenten.nl, onverminderd het recht van Sloopmetstudenten.nl op volledige schadevergoeding uit andere hoofde.

3.5 Als Sloopmetstudenten.nl een opdracht verleent aan twee of meer natuurlijke personen of rechtspersonen zijn deze steeds allen tegenover hoofdelijk Sloopmetstudenten.nl aansprakelijk ter zake van de uitvoering van de Overeenkomst.

4. Gereedschappen en materieel op de locatie

4.1 De Opdrachtnemer zorgt voor al het voor de Werkzaamheden benodigd gereedschap en materieel dat voldoet aan de daarvoor geldende (wettelijke) bepalingen alsmede aan de eventueel door Sloopmetstudenten.nl daarenboven te stellen eisen.

4.2 Indien gereedschap of materieel niet voldoet aan de daaraan gestelde eisen, is Sloopmetstudenten.nl gerechtigd het gebruik daarvan te verbieden en is de Opdrachtnemer gehouden het desbetreffende gereedschap of materieel te verwijderen en ten spoedigste te vervangen door gereedschap respectievelijk materieel dat aan de eisen voldoet. Eventueel hieruit voortvloeiende stagnatie in de uitvoering van de Werkzaamheden en/of van het Werk komt volledig voor rekening en risico van de Opdrachtnemer en wordt niet als overmacht voor de Opdrachtnemer beschouwd.

4.3 Goedkeuring van gereedschap dan wel materieel door Sloopmetstudenten.nl ontheft de Opdrachtnemer niet van enige aansprakelijkheid, voortvloeiende uit het gebruik daarvan.

5. Uitvoering

5.1 De Opdrachtnemer is verplicht de Werkzaamheden uit te voeren conform de voorschriften van Sloopmetstudenten.nl die voorafgaand aan het sluiten van de Overeenkomst aan Opdrachtnemer bekend worden gemaakt waaronder begrepen de kwaliteitsnormen en de gedragsregels.

5.2 De Opdrachtnemer dient aantoonbaar te kunnen maken dat de door hem uitgevoerde werkzaamheden voldoen aan de door Sloopmetstudenten.nl gestelde kwaliteitseisen en garandeert dat de betreffende (goedgekeurde) voorschriften bij de uitvoering van de Werkzaamheden strikt worden nageleefd.

5.3 Indien tijdens de uitvoering van de Werkzaamheden afwijkingen worden geconstateerd ten opzichte van het bepaalde in de Overeenkomst is de Opdrachtnemer verplicht dit onverwijld te melden aan Sloopmetstudenten.nl

5.4 Tijdens de uitvoering van de Werkzaamheden dient te allen tijde een door de Opdrachtnemer aangewezen medewerker op de Locatie aanwezig te zijn, die voldoende beslissingsbevoegdheid heeft om de dagelijkse gang van zaken te regelen. Deze medewerker dient de Nederlandse taal machtig te zijn om preventieve en doelmatige instructies (door Sloopmetstudenten.nl) gedurende de realisatie van de Werkzaamheden mogelijk te maken.

5.5 De Opdrachtnemer zal Sloopmetstudenten.nl direct informeren wanneer hij zijn werknemers met vorstverlet zendt.

5.6 Slechte weersomstandigheden en/of het uitvallen van gas, water, elektra of transportmiddelen geven de Opdrachtnemer geen recht op enige vergoeding en/ of termijn verlenging. Ingeval van overmacht aan de zijde van Opdrachtnemer anders dan als gevolg van een van deze omstandigheden heeft de Opdrachtnemer uitsluitend recht op termijn verlenging.

5.7 De Opdrachtnemer doet jegens Sloopmetstudenten.nl en diens rechtsopvolgers afstand van het retentierecht als bedoeld in artikel 3:290 Burgerlijk Wetboek.

6. Planning en termijn voor uitvoering van werkzaamheden

6.1 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden uit te voeren volgens de met Sloopmetstudenten.nl in de Overeenkomst overeengekomen planning en termijn. Indien Partijen geen termijn zijn overeengekomen, geldt een door Sloopmetstudenten.nl vast te stellen redelijke termijn. De termijn als bedoeld in dit lid is een fatale termijn.

6.2 Indien de Opdrachtnemer voorziet dat de overeengekomen termijn voor uitvoering van Werkzaamheden zal worden overschreden, stelt zij Sloopmetstudenten.nl daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte. Overschrijding van de termijn voor uitvoering van de Werkzaamheden doet de Opdrachtnemer zonder ingebrekestelling in verzuim zijn.
6.3 Indien de Opdrachtnemer de termijn voor uitvoering van de Werkzaamheden overschrijdt is Opdrachtnemer in verzuim en zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist een boete verschuldigd van 2% van de overeengekomen opdrachtsom voor het geheel aan Werkzaamheden per kalenderweek (of een deel daarvan, boete wordt dan naar rato bepaald). Dit met een minimum van € 250 – per kalenderweek (of een deel van de boete wordt dan naar rato bepaald), één en ander onverminderd de overige aan Sloopmetstudenten.nl toekomende rechten, waaronder het recht om aanspraak te maken op volledige schadevergoeding indien het bedrag van de volledige schadevergoeding het bedrag van de boete te boven mocht gaan en het recht om aanspraak te maken op nakoming.
6.4 Indien de uitvoering van Werkzaamheden wordt vertraagd door omstandigheden die krachtens de Overeenkomst voor rekening en risico van Opdrachtnemer komen, is de Opdrachtnemer verplicht om alle uit de vertraging voortvloeiende kosten en schade, waaronder begrepen maar niet beperkt tot, gevolgschade, claims en boetes, de wachttijd, alle aanvullende werkzaamheden en alle bijkomende reis- en verblijfkosten van Sloopmetstudenten.nl en van door haar ingeschakelde derden te vergoeden, behoudens indien deze vertraging is veroorzaakt door overmacht zijdens Opdrachtnemer als bedoeld in artikel 5.6 van deze Algemene Voorwaarden.
6.5 De Opdrachtnemer heeft slechts recht op termijnverlenging indien Sloopmetstudenten.nl hier vooraf schriftelijke toestemming heeft verleend. De Opdrachtnemer kan aan termijnverlenging geen recht op bijbetaling of schadevergoeding ontlenen.

7. Meer en minder werk

7.1 Meer en minder werk mag nooit worden uitgevoerd zonder dat hier vooraf schriftelijke toestemming voor is verleend door Sloopmetstudenten.nl.

7.2 Indien een schriftelijke opdracht van Sloopmetstudenten.nl ontbreekt, vindt geen verrekening van meer werk plaats.

7.3 Verrekening van meer en minder werk geschiedt ineens bij de eindafrekening van de Werkzaamheden nadat de Werkzaamheden door Sloopmetstudenten.nl zijn goedgekeurd en zijn opgeleverd.

8. Uitbesteding

8.1 De Opdrachtnemer is niet bevoegd de Werkzaamheden geheel of gedeeltelijk door een derde te laten uitvoeren, dan na schriftelijke goedkeuring van Sloopmetstudenten.nl. Schriftelijke goedkeuring zal niet op onredelijke gronden worden onthouden. Aan deze goedkeuring kunnen door Sloopmetstudenten.nl nadere voorwaarden verbonden worden.

8.2 Indien de Opdrachtnemer de Werkzaamheden geheel of gedeeltelijk opdraagt aan een derde, dient hij daarvan een schriftelijke overeenkomst op te stellen. Opdrachtnemer is verplicht al haar rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst ten aanzien van de uit te besteden Werkzaamheden integraal op te nemen in de overeenkomst tussen Opdrachtnemer en de derde en de derde eveneens te verplichten hetgeen in dit artikellid is bepaald schriftelijk met de door hem in te schakelen partij(en) overeen te komen.

8.3 Indien Sloopmetstudenten.nl schriftelijk instemt met het inschakelen van een derde blijft de Opdrachtnemer hoofdelijk aansprakelijk jegens Sloopmetstudenten.nl voor de op deze derde rustende verplichting.

9. Identificatie en registratie

9.1 Opdrachtnemer dient zich te houden aan alle voorschriften en verplichtingen die voortvloeien uit de Wet op de Identificatieplicht (‘WID’).

9.2 Het is Opdrachtnemer niet toegestaan arbeidskrachten in te zetten (of te doen inzetten) die niet bevoegd zijn om werkzaamheden in Nederland te verrichten. Opdrachtnemer garandeert hierbij te zullen voldoen aan de in de Wet Arbeid Vreemdelingen (‘WAV’) gestelde eisen.

9.3 Opdrachtnemer is aansprakelijk voor en vrijwaart Sloopmetstudenten.nl voor boete(s), voor alle kosten (waaronder de kosten van juridische bijstand) en voor alle schade wegens het niet voldoen aan de WAV en/of de WID door Opdrachtnemer of door hem ingeschakelde derden, ongeacht of de aan Sloopmetstudenten.nl opgelegde boete(s) (mede) het gevolg zijn van handelen of nalaten van Opdrachtnemer dan wel het gevolg zijn van het door Sloopmetstudenten.nl niet voldoen van de verplichtingen voortvloeiende uit de WAV. Sloopmetstudenten.nl zal alle boete(s), kosten en schade in rekening brengen bij of verrekenen met dan wel anderszins verhalen op Opdrachtnemer. Onder deze aansprakelijkheid en vrijwaring zijn ook inbegrepen de boete(s), kosten en schade die de Sloopmetstudenten.nl van haar opdrachtgever(s) in rekening gebracht krijgt.

10. Garantie

10.1 De Opdrachtnemer garandeert dat uitgevoerde Werkzaamheden deugdelijk zijn, geen gebreken bevatten, geschikt zijn voor het doel waarvoor zij zijn bestemd en voldoen aan de in de Overeenkomst en de van overheidswege gestelde eisen.

10.2 Na de dag, waarop het Werk is goedgekeurd door Sloopmetstudenten.nl en derhalve het Werk als opgeleverd word beschouwd, is de opdrachtnemer niet meer aansprakelijk voor tekortkomingen aan het Werk,

10.3 Het in het artikel 14 lid 2 bepaalde lijdt uitzondering indien:

a. sprake is van een gebrek te wijten aan de schuld van de Opdrachtnemer, of krachtens wet, rechtshandeling of de in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komen; en bovendien

b. Sloopmetstudenten.nl voorafgaand aan de oplevering die gebreken niet heeft opgemerkt; en bovendien

c. Sloopmetstudenten.nl die gebreken op het tijdstip van de feitelijke datum van oplevering redelijkerwijs niet had moeten ontdekken.

11. Inspectie, beproeven en keuring

11.1 Sloopmetdocumenten.nl en tevens de Principaal zijn te allen tijde en waar ook bevoegd om de door de Opdrachtnemer uit te voeren werkzaamheden te (doen) inspecteren, beproeven en keuren. Dit geldt onder meer voor materiaal en materieel op de Locatie. De Opdrachtnemer verleent daartoe kosteloos alle benodigde medewerking

11.2. Indien de Werkzaamheden geheel of gedeeltelijk is afgekeurd, dan zijn de kosten van herhaalde inspectie, beproeving en keuring voor rekening van de Opdrachtnemer.

11.3. Inspectie, beproeving, keuring en goedkeuring van werkzaamheden door Sloopmetdocumenten.nl ontslaan de Opdrachtnemer niet van enige verplichting, garantie of aansprakelijkheid voortvloeiend uit de Overeenkomst en/of de wet.

12. Aansprakelijkheid en verzekering

12.1 Sloopmetstudenten.nl is niet aansprakelijk voor schade aan c.q. verlies en diefstal van gereedschappen, materieel en hulpmiddelen of andere zaken van de Opdrachtnemer, behoudens indien dit het gevolg is opzet of grove schuld aan de zijde van Sloopmetstudenten.nl. Hetzelfde geldt voor opgeslagen gereedschappen, materieel en hulpmiddelen of andere zaken van de Opdrachtnemer in door Sloopmetstudenten.nl ter beschikking gestelde ruimten.

12.2 Iedere aansprakelijkheid, anders dan omschreven in artikel 16.1, voortvloeiend uit of in verband met de uitvoering van het Project is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door Sloopmetstudenten.nl afgesloten aansprakelijkheidsverzekering(en) wordt uitbetaald, te vermeerderen met het bedrag van het onder deze verzekering(en) toepasselijke eigen risico van Sloopmetstudenten.nl.

12.3 Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de in artikel 12.2 bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot driemaal het door Sloopmetstudenten.nl in de desbetreffende opdracht in het desbetreffende jaar in rekening gebrachte bedrag, tot een maximum van EUR 15.000.

12.4 De Opdrachtnemer zal al haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst voldoende en naar genoegen van Sloopmetstudenten.nl verzekeren.

13. Facturering

13.1 Facturen dienen te voldoen aan de eisen, zoals gesteld in artikel 35 en 35a van de Wet op de Omzetbelasting 1968. Daarnaast dient Sloopmetstudenten.nl in het bezit te zijn van een inschrijvingsbevestiging van de Kamer van Koophandel en voor zzp’ers een door de Belastingdienst goedgekeurde en door Partijen getekende (model)overeenkomst en dient de Opdrachtnemer op gedagtekende en genummerde facturen in ieder geval de volgende gegevens duidelijk en overzichtelijk te vermelden:

(i) naam, adres en vestigingsplaats van de Opdrachtnemer;
(ii) het projectnummer dat op de Werkzaamheden betrekking heeft;
(iii) de Werkzaamheden en de plaats(en) van uitvoering waarop de factuur betrekking heeft;
(iv) het tijdvak en de verrichte prestatie waarop de factuur betrekking heeft;

13.2 Facturen die niet aan de hiervoor gestelde eisen voldoen, worden door Sloopmetstudenten.nl geretourneerd en niet betaald.

13.3 Betaling van een door de Opdrachtnemer opgestelde factuur vindt plaats binnen 30 dagen nadat die factuur in goede orde bij Sloopmetstudenten.nl is ingekomen, mits de factuur aan de daaraan gestelde eisen voldoet.

14. Betaling

14.1 Sloopmetstudenten.nl is eerst gehouden tot betaling van een factuur als bedoeld in artikel 13, nadat de ongewijzigde (kopie) opdracht c.q. (kopie) Overeenkomst door de Opdrachtnemer voor akkoord is getekend en aan Sloopmetstudenten.nl is geretourneerd.

14.2 Sloopmetstudenten.nl is bevoegd om de bedragen die zij uit welken hoofde ook verschuldigd is aan Opdrachtnemer en/of aan Opdrachtnemer gelieerde vennootschappen te verrekenen met bedragen die Sloopmetstudenten.nl uit welken hoofde ook, te vorderen heeft van Opdrachtnemer en/of aan Opdrachtnemer gelieerde vennootschappen. Het is Opdrachtnemer niet toegestaan vorderingen te verrekenen.

14.3 Betaling door Sloopmetstudenten.nl houdt geen aanvaarding in van enig deel van de Werkzaamheden en beperkt niet het recht van Sloopmetstudenten.nl om een (schade)vordering in te stellen tegen Opdrachtnemer.

15. Verbod van cessie en van verpanding

15.1 Het is de Opdrachtnemer verboden zijn uit de Overeenkomst op Sloopmetstudenten.nl voortvloeiende vorderingen aan een derde te cederen, te verpanden, of onder welke titel ook in eigendom over te dragen, dan wel anderszins te beschikken ten nadele van Sloopmetstudenten.nl. Dit verbod heeft tevens goederenrechtelijke werking als bedoeld in artikel 3:83 lid 2 BW.

15.2 Sloopmetstudenten.nl is gerechtigd om (de rechten en plichten uit hoofde van) deze Overeenkomst geheel of gedeeltelijk over te dragen aan een Gelieerde Onderneming. De Opdrachtnemer verbindt zich jegens de Sloopmetstudenten.nl om aan een dergelijke overdracht alle noodzakelijke medewerking te verlenen en stemt bij dezen op voorhand in met een dergelijke overdracht.

16. In gebreke blijven Opdrachtnemer

16.1 Indien de Opdrachtnemer na daartoe in gebreke te zijn gesteld zijn verplichtingen niet, niet tijdig en/ of niet deugdelijk nakomt of dreigt na te komen, is Sloopmetstudenten.nl gerechtigd, voor rekening van de Opdrachtnemer passende maatregelen te nemen om stagnatie van of schade aan de Werkzaamheden en/of het Werk te voorkomen of te beperken.

16.2 Indien de Opdrachtnemer ondanks sommatie in gebreke blijft zijn verplichtingen tijdig en/of deugdelijk na te komen, is Sloopmetstudenten.nl gerechtigd, onverminderd haar verdere recht op schadevergoeding, de Werkzaamheden geheel of gedeeltelijk zelf of door derden voor rekening van de Opdrachtnemer te (doen) voltooien.

16.3 Ingeval van in gebreke blijven als in lid 1 en 2 bedoeld, is de Opdrachtnemer gehouden aan Sloopmetstudenten.nl c.q. door Sloopmetstudenten.nl ingeschakelde derden alle door haar gewenste medewerking te verlenen, waaronder het recht van Sloopmetstudenten.nl om gebruik te maken van alle door de Opdrachtnemer ter beschikking staande en aangevoerde materialen, gereedschappen, hulpmiddelen en materieel. Daartoe is Sloopmetstudenten.nl tevens gerechtigd zich toegang te verschaffen tot afgesloten opslagplaatsen van de Opdrachtnemer.

16.4 Aan het hierboven bedoelde recht op ingrijpen kan de Opdrachtnemer geen enkel recht op vergoeding van schade, kosten en gederfde winst ontlenen, tenzij deze schade is ontstaan door opzet of grove schuld aan de zijde van Sloopmetstudenten.nl.

16.5 Alle aanspraken van Sloopmetstudenten.nl in dit artikel bedoeld, zijn direct opeisbaar.

17. Ontbinding

17.1 Onverminderd haar verdere recht op schadevergoeding is Sloopmetstudenten.nl gerechtigd, zonder dat daartoe een nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst is vereist, de Overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien, maar niet uitsluitend:

(i) de Opdrachtnemer ondanks sommatie in gebreke blijft zijn verplichtingen tijdig en/of deugdelijk na te komen;
(ii) de Opdrachtnemer van rechtswege in verzuim is, bijvoorbeeld ingeval van overschrijding van overeengekomen opleveringsdata;
(iii) de Opdrachtnemer surseance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard;
(iv) de Opdrachtnemer zijn bedrijfsvoering staakt, de zeggenschap daarover verliest, (onderdelen van) zijn onderneming aan een ander overdraagt, liquideert of stillegt;
(v) de Opdrachtnemer op enige andere wijze wordt beperkt in zijn bevoegdheid rechtsgeldige rechtshandelingen te verrichten;
(vi) de overeenkomst tussen Sloopmetstudenten.nl en de Principaal, ter zake waarvan Sloopmetstudenten.nl aan de Opdrachtnemer opdracht heeft verstrekt, door de Principaal of Sloopmetstudenten.nl tussentijds wordt beëindigd;
(vi) bij Sloopmetstudenten.nl ten aanzien van de Opdrachtnemer op goederen, (toekomstige) vorderingen of (onderdelen van) het Werk beslag wordt gelegd.

17.2 Ingeval van verhindering tot uitvoering van de Overeenkomst ten gevolge van overmacht aan de zijde van Sloopmetstudenten.nl, alsmede indien de Principaal het Werk opschort of beëindigt, is Sloopmetstudenten.nl gerechtigd om zonder rechterlijke tussenkomst hetzij de uitvoering van de Overeenkomst voor ten hoogste zes maanden op te schorten, hetzij de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. In geval van ontbinding is Sloopmetstudenten.nl geen schadevergoeding aan Opdrachtnemer verschuldigd. Gedurende de opschorting zullen de voorzieningen die Opdrachtnemer moet treffen als meerwerk worden verrekend en zal de schade die Opdrachtnemer lijdt aan hem worden vergoed voor een periode van maximaal drie maanden. Gedurende de opschorting is Sloopmetstudenten.nl bevoegd, en aan het einde daarvan is zij verplicht, te kiezen voor verdere uitvoering dan wel gehele of gedeeltelijke ontbinding van de Overeenkomst.

17.3 Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen wordt elke overeenkomst aangegaan onder de ontbindende voorwaarde dat het Werk, in verband waarmee de Overeenkomst is aangegaan, geen doorgang vindt, of dat de Principaal jegens Sloopmetstudenten.nl goedkeuring aan de Opdrachtnemer onthoudt. Indien een Werk slechts gedeeltelijk doorgang vindt, wordt de Overeenkomst dienovereenkomstig gewijzigd.

18. Overmacht

18.1 Onder overmacht wordt verstaan een situatie waardoor de Overeenkomst (tijdelijk) niet kan worden nagekomen, die niet te wijten is aan Opdrachtnemer zoals bepaald in artikel 6:75 BW. Onder overmacht verstaan Partijen in ieder geval niet: gebrek aan personeel, stakingen, ziekte van personeel, tekortkomingen van door Opdrachtnemer ingeschakelde derden.

18.2 Ingeval sprake is van overmacht zijn beide Partijen afzonderlijk van elkaar gerechtigd hun verplichtingen (van het gedeelte van de Overeenkomst dat door overmacht niet kan worden uitgevoerd) op te schorten. Indien een overmacht situatie langer duurt dan twee maanden is ieder der Partijen bevoegd de Overeenkomst voor het niet uitvoerbare deel door een schriftelijke verklaring te ontbinden.

18.3 Indien Opdrachtnemer in geval van overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde deel aan Sloopmetstudenten.nl te factureren en is Sloopmetstudenten.nl gehouden die factuur te voldoen.

19. Toepasselijk recht en rechtsforum

19.1 De rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en Sloopmetstudenten.nl wordt beheerst door het Nederlands recht. Geschillen die uit die rechtsverhouding voortvloeien zullen worden beslist door de bevoegde rechter te Amsterdam

20. Slotbepalingen

20.1 Woorden in enkelvoud hebben ook betrekking op meervoud en vice versa indien de context waarin zij gebruikt worden dat met zich meebrengt.

20.2 De titels in deze Algemene Voorwaarden maken geen deel uit van deze Algemene Voorwaarden en zullen niet worden gehanteerd bij de interpretatie ervan.

20.3 Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 74588540 en zijn te raadplegen op www.sloopmetstudenten.nl.