Sloop met studenten logo

Algemene voorwaarden van toepassing op de uitvoering van werkzaamheden door Sloopmetstudenten.nl

1. Definities
1.1 In deze voorwaarden wordt bedoeld met:
(i) Sloopmetstudenten.nl: Sloopmetstudenten.nl, en aan haar gelieerde vennootschappen;
(ii) Opdrachtgever: De partij met wie Sloopmetstudenten.nl contracteert teneinde werkzaamheden uit te voeren;
(iii) Werkzaamheden: Alle werkzaamheden die Sloopmetstudenten.nl verricht in het kader van het door haar uit te voeren werk;
(iv) Locatie: de plaats waar de Werkzaamheden moeten worden verricht;
(v) Overeenkomst: de tussen Sloopmetstudenten.nl en de Opdrachtgever gesloten overeenkomst met alle daarop betrekking hebbende documenten en bijlagen;
(vi) Algemene Voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden op de uitvoering van werkzaamheden door Sloopmetstudenten.nl.

2. Toepasselijkheid

2.1 Op alle aanbiedingen van Sloopmetstudenten.nl tot uitvoering van Werkzaamheden door Sloopmetstudenten.nl en op alle Overeenkomsten met Sloopmetstudenten.nl ter zake, zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing.

2.2 Algemene en bijzondere voorwaarden van de Opdrachtgever zijn op de met Sloopmetstudenten.nl gesloten Overeenkomst niet van toepassing en worden door Sloopmetstudenten.nl hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.3 Op van deze Algemene Voorwaarden afwijkende bedingen kan door de Opdrachtgever slechts een beroep worden gedaan indien en voor zoverre deze door Sloopmetstudenten.nl schriftelijk zijn aanvaard.

2.4 Indien de Opdrachtgever en Sloopmetstudenten.nl een Overeenkomst hebben gesloten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, stemt de Opdrachtgever in met de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden op eventuele volgende Overeenkomsten tussen Sloopmetstudenten.nl en de Opdrachtgever.

2.5 Indien enig onderdeel van deze Algemene Voorwaarden, om welke reden dan ook, ongeldig mocht zijn, blijven de Algemene Voorwaarden voor het overige van kracht en zullen partijen in onderling overleg voorzien in een regeling ter vervanging van de ongeldige bepaling met zoveel mogelijk behoud van de strekking daarvan.

3 Aanbiedingen, opdrachten en Overeenkomsten

3.1 Alle aanbiedingen van Sloopmetstudenten.nl zijn vrijblijvend, tenzij in de aanbieding van Sloopmetstudenten.nl anders is vermeld.

3.2 Indien de Overeenkomst niet binnen de geldigheidstermijn van de aanbieding tot stand komt, dan wel indien de Overeenkomst of een schriftelijke bevestiging van de Opdrachtgever qua inhoud afwijkt van de door Sloopmetstudenten.nl gedane aanbieding, dan komt de Overeenkomst niet tot stand tenzij Sloopmetstudenten.nl de ontvangen Overeenkomst of de schriftelijke bevestiging van de Opdrachtgever schriftelijk heeft aanvaard op de wijze als bepaald in artikel 3.5 sub a van deze Algemene Voorwaarden.

3.3. Elke aanbieding van Sloopmetstudenten.nl is gebaseerd op de gegevens die de Opdrachtgever heeft verstrekt dan wel heeft doen verstrekken en op de door Sloopmetstudenten.nl in haar offerte verwoorde uitgangspunten. Indien bijzondere eisen door de Opdrachtgever worden gesteld, dienen deze eisen zo snel mogelijk, maar in elk geval voor het sluiten van de Overeenkomst, schriftelijk door de Opdrachtgever te worden medegedeeld. Indien door of namens de Opdrachtgever verstrekte maten, tekeningen of andere verstrekte gegevens incompleet of onjuist blijken te zijn, dan komen alle daaruit voortvloeiende kosten of schaden, hoe ook genaamd, gevolgschade daaronder begrepen voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

3.4. De offertes van Sloopmetstudenten.nl zijn gebaseerd op een goede en tijdige bereikbaarheid van de Locatie, zodat geen door Sloopmetstudenten.nl te treffen voorzieningen voor de bereikbaarheid nodig zijn. Indien naar het oordeel van Sloopmetstudenten.nl toch extra voorzieningen nodig zijn, komen de kosten daarvan voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

3.5 De Overeenkomst geldt als gesloten:

a. op het moment dat de Opdrachtgever de Overeenkomst heeft ondertekend en Sloopmetstudenten.nl de door ondertekende (kopie-)overeenkomst of opdrachtbevestiging naar de Opdrachtgever heeft verzonden;

b. op het moment dat Sloopmetstudenten.nl met de uitvoering van de Overeenkomst is begonnen zonder de door de Opdrachtgever ondertekende (kopie-)- overeenkomst te hebben ontvangen en/of zonder de (kopie-)overeenkomst te hebben ondertekend en/of geretourneerd en/of

c. op het moment dat een (mondelinge) overeenkomst door Sloopmetstudenten.nl dan wel de Opdrachtgever schriftelijk wordt bevestigd dan wel op die datum waarop Sloopmetstudenten.nl bericht uitvoering te geven aan de mondeling gemaakte afspraken.

3.6 Wijzigingen van en aanvullingen op de Overeenkomst door de Opdrachtgever zijn slechts bindend indien de wijzigingen schriftelijk door Sloopmetstudenten.nl zijn aanvaard.

3.7 Mondelinge toezeggingen door en afspraken met medewerkers van Sloopmetstudenten.nl binden Sloopmetstudenten.nl niet dan nadat en voor zover zij door gevolmachtigden van Sloopmetstudenten.nl schriftelijk zijn bevestigd.

4. Prijzen

4.1 Tenzij uitdrukkelijk anders door Sloopmetstudenten.nl is aangegeven of overeengekomen zijn de door Sloopmetstudenten.nl opgegeven of met Sloopmetstudenten.nl overeengekomen prijzen netto prijzen, derhalve exclusief BTW, overige belastingen, overdrachts- en registratiekosten, opslagen en/of overige kosten.

4.2 Indien Sloopmetstudenten.nl op zich heeft genomen zonder dat daarvoor uitdrukkelijk een prijs is overeengekomen, is zij – onverminderd het bepaalde in artikelen 5 en 6 – gerechtigd om bij de Opdrachtgever daarvoor minimaal de gemaakte kosten/prijzen en/of de tarieven conform de prijslijsten van Sloopmetstudenten.nl (meest recente versie) in rekening te brengen.

4.3 Wanneer Sloopmetstudenten.nl bij de uitvoering van Werkzaamheden aanvullende kosten maakt voor bijvoorbeeld maar niet uitsluitend het werken in vervuilde grond en/of werken met asbest en dergelijke, komen deze aanvullende kosten voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

4.4 Indien na de datum van de aanbieding en/of nadat de Overeenkomst is gesloten een of meer van de kostprijsfactoren een verhoging ondergaan is Sloopmetstudenten.nl gerechtigd de prijs dienovereenkomstig te verhogen.

5 Opdrachten op basis van uurtarief

5.1 Indien is overeengekomen dat door Sloopmetstudenten.nl uit te voeren Werkzaamheden zullen worden verricht op basis van een uurtarief, dient de Opdrachtgever navolgende activiteiten van Sloopmetstudenten.nl en/of door Sloopmetstudenten.nl ingeschakelde derden én – onverminderd het bepaalde in artikel 4 en in artikel 7 – de volgende posten aan Sloopmetstudenten.nl te betalen:

a. Het aantal gewerkte uren zoals vermeld op de door Sloopmetstudenten.nl opgemaakte urenoverzichten;

b. De tijd besteed aan:
– Voorbereidingen en formaliteiten in verband met Werkzaamheden, inclusief de voorbereiding van protocollen op de Locatie;
– De reis naar en van de Locatie;
– Wachten;
– Werkzaamheden ten aanzien van de afronding en formaliteiten in het kader van de afronding van de Werkzaamheden;
– Besprekingen e.d. met de Opdrachtgever, onderaannemers, leveranciers, overheidsinstanties e.d. waaronder mede begrepen reistijd.

c. Alle reiskosten in verband met vervoer van werknemers en/of van ingeschakelde derden en het transport van gereedschappen e.d. en persoonlijke bezittingen. Indien in de Overeenkomst afspraken zijn gemaakt ten aanzien van de wijze en/of klasse van vervoer, dienen de reiskosten in overeenstemming met deze afspraken te zijn.

d. De kosten van levensonderhoud van de werknemers en/of door ingeschakelde derden, daaronder begrepen een passende toelage voor iedere dag dat betreffende personen niet in hun woning verblijven, de kosten voor hotelovernachtingen, et cetera;

e. Toeslagen voor zon- en feestdagen, voor overuren en voor Werkzaamheden die plaatsvinden buiten normale werkuren;

f. De kosten van de door dan wel door Sloopmetstudenten.nl ingeschakelde derden geleverde (hulp)materialen en gereedschappen, alsmede, indien van toepassing, een vergoeding voor het gebruik van door Sloopmetstudenten.nl en/of door Sloopmetstudenten.nl ingeschakelde derden ter beschikking gestelde (hulp)materialen en gereedschappen.

6. Opdrachten op basis van een vaste aanneemsom

6.1 Indien een vaste aanneemsom is overeengekomen, zijn alle Werkzaamheden en alle uitgaven die uitdrukkelijk zijn genoemd in de Overeenkomst in deze aanneemsom begrepen.

6.2 Indien de uitvoering van Werkzaamheden wordt vertraagd door omstandigheden die naar de mening van Sloopmetstudenten.nl redelijkerwijze buiten de macht liggen van Sloopmetstudenten.nl, is de Opdrachtgever verplicht om alle uit de vertraging voortvloeiende kosten en schade, waaronder onder andere maar niet uitsluitend begrepen de gevolgschade, de wachttijd, alle aanvullende Werkzaamheden en alle bijkomende reis- en verblijfkosten van werknemers van Sloopmetstudenten.nl en van door haar ingeschakelde derden, bovenop de overeengekomen vaste aanneemsom te betalen.

7. Onregelmatige diensten, wachttijd, overwerk en vergoedingen

7.1 Sloopmetstudenten.nl is gehouden Werkzaamheden tijdens normale werkuren uit te voeren, tenzij in de Overeenkomst anders is vermeld. De normale werkuren betreffen een aaneengesloten periode van 8 (acht) uren gelegen tussen 07.30 uur en 17.30 uur op werkdagen. De werkdagen betreffen alle dagen met uitzondering van de zaterdag, de zondag, de in Nederland erkende feestdagen.

7.2 Sloopmetstudenten.nl zal Werkzaamheden zodanig indelen dat vergoeding voor onregelmatige diensten, wachttijd en overwerk zo veel mogelijk wordt voorkomen.

7.3 Een vergoeding voor onregelmatige diensten is verschuldigd voor Werkzaamheden die plaatsvinden buiten de normale werkuren als bedoeld in het eerste lid van dit artikel.

7.4 De hoogte van de in dit artikel bedoelde vergoedingen zal in de Overeenkomst worden opgenomen, bij gebreke waarvan de Opdrachtgever een door Sloopmetstudenten.nl vast te stellen vergoeding verschuldigd is.

8. Termijn voor uitvoering van Werkzaamheden

8.1 Het tijdstip van aanvang van de Werkzaamheden wordt in de Overeenkomst vastgelegd. Indien in de Overeenkomst geen aanvangstijdstip is vastgelegd geldt de laatste van de navolgende tijdstippen als aanvangstijdstip:

a. de dag van totstandkoming van de Overeenkomst;

b. de dag waarop Sloopmetstudenten.nl alle benodigde informatie en stukken heeft ontvangen, waaronder onder meer maar niet uitsluitend tekeningen, onherroepelijke vergunningen, ontheffingen, beschikkingen e.d.;

c. de dag waarop de voor de aanvang van de Werkzaamheden noodzakelijke formaliteiten zijn vervuld;

d. de dag waarop Sloopmetstudenten.nl kan beschikken over de Locatie;

e. de dag van ontvangst door Sloopmetstudenten.nl van hetgeen volgens de Overeenkomst door de Opdrachtgever als (vooruit)betaling en/of zekerheidstelling dient te zijn voldaan.

8.2 Partijen komen de termijn waarbinnen de Werkzaamheden moeten worden uitgevoerd overeen. Indien partijen geen termijn overeenkomen, geldt een door Sloopmetstudenten.nl vast te stellen redelijke termijn.

8.3 Indien Sloopmetstudenten.nl voorziet dat de overeengekomen termijn voor uitvoering van Werkzaamheden zal worden overschreden, stelt zij Opdrachtgever daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte. Overschrijding van termijnen voor uitvoering van Werkzaamheden geeft de Opdrachtgever geen recht op (aanvullende of vervangende) schadevergoeding en/of korting en/of enig ander bedrag.

8.4 Een overeengekomen termijn voor de uitvoering van Werkzaamheden wordt onder meer verlengd met de tijd dat de uitvoering van de Overeenkomst wordt vertraagd als gevolg van:

– overmacht en/of
– voor rekening en risico van de Opdrachtgever komende omstandigheden en/of
– het feit dat de Opdrachtgever met de uitvoering van enige verplichting later is dan overeengekomen en/of
– sprake is van meerwerk en/of
– het verkrijgen van overheidswege benodigde vergunningen, goedkeuringen, ontheffingen en/of andere beschikkingen die nodig zijn voor de uitvoering van Werkzaamheden, vertraging heeft opgeleverd en/of
– omstandigheden waardoor redelijkerwijs niet van Sloopmetstudenten.nl kan worden verwacht dat zij de Werkzaamheden binnen de overeengekomen termijn zal verrichten.

8.5 De kosten als gevolg van overschrijding van de overeengekomen termijn komen voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

8.6 Sloopmetstudenten.nl heeft het recht om Werkzaamheden in gedeelten uit te voeren. Voor de toepassing van deze voorwaarde wordt iedere deeluitvoering als zelfstandige uitvoering aangemerkt.

9. Materiaal

9.1 De Opdrachtgever kan Sloopmetstudenten.nl in het kader van de door Sloopmetstudenten.nl te verrichten Werkzaamheden verplichten materialen te gebruiken die door de Opdrachtgever zijn ingekocht en/of Werkzaamheden gerelateerd aan deze materialen uit te voeren, mits dit in de Overeenkomst is bepaald en partijen hiervoor een prijs overeen zijn gekomen.

9.2 De Opdrachtgever is verplicht voor het ondertekenen van de Overeenkomst schriftelijk aan Sloopmetstudenten.nl te laten weten welke termijnen Sloopmetstudenten.nl in acht moet nemen voor het afroepen van deze materialen.

9.3 De Opdrachtgever waarborgt dat de genoemde materialen beschikbaar zijn op de door Sloopmetstudenten.nl gewenste tijd en plaats.

9.4 Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft met de op haar ingevolge onderhavig artikel rustende verplichtingen, geldt het bepaalde in artikel 8.

9.5 Indien de Opdrachtgever overeenkomstig het in het eerste lid bepaalde Sloopmetstudenten.nl verplicht bij de uitvoering van Werkzaamheden materialen te gebruiken die door Opdrachtgever zijn ingekocht, heeft Opdrachtgever geen recht op herstel, zoals bepaald in artikel 12.

9.6 Indien sprake is van door de Opdrachtgever ingekocht materiaal, is Opdrachtgever gehouden deze materialen afdoende te verzekeren.

10. Verplichtingen van de Opdrachtgever

10.1 De Opdrachtgever dient Sloopmetstudenten.nl in staat te stellen haar Werkzaamheden tijdig aan te vangen en zonder beperkingen aaneensluitend te verrichten, gedurende normale werktijden en bovendien, indien dit naar de mening van Sloopmetstudenten.nl nodig en/of wenselijk is, ook buiten de normale werktijden.

10.2 De Opdrachtgever is verplicht aan Sloopmetstudenten.nl te verschaffen alle aan hem bekende informatie welke relevant is of zou kunnen zijn voor de uitvoering door Sloopmetstudenten.nl van haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst.

De Opdrachtgever garandeert dat al zulke informatie, inclusief ontwerpen, berekeningen en tekeningen, juist is. Sloopmetstudenten.nl is niet verplicht de door de Opdrachtgever verschafte informatie op juistheid te controleren. Sloopmetstudenten.nl aanvaardt generlei aansprakelijkheid voor de door de Opdrachtgever verstrekte informatie.

10.3 De Opdrachtgever garandeert dat de Locatie geschikt is voor de uitvoering van de Werkzaamheden en toegankelijk is voor het transport van alle voor de uitvoering van de Werkzaamheden benodigde zaken.

10.4 De Opdrachtgever zal zorg dragen voor het tijdig verkrijgen van aansluitmogelijkheden ten behoeve van de Werkzaamheden en de benodigde energie voor de beproeving.

10.5 De Opdrachtgever verleent (het personeel van) Sloopmetstudenten.nl en de door Sloopmetstudenten.nl ingeschakelde derden toegang tot de Locatie.

10.6 De Opdrachtgever is verplicht zorg te dragen voor een veilige werkomgeving in overeenstemming met daarvoor geldende voorschriften, en voor een geschikt onderkomen voor de werknemers van Sloopmetstudenten.nl met adequate hygiënische en medische faciliteiten.

10.7 De Opdrachtgever zal voor het sluiten van de overeenkomst alle relevante informatie over plaatselijke wet- en regelgeving inzake de uitvoering van Werkzaamheden en daarmee verband houdende belastingen en heffingen schriftelijk aan Sloopmetstudenten.nl mededelen.

11. Voor rekening van de Opdrachtgever komende omstandigheden

11.1 Bedrijfsblokkades, stakingen, vertraagde verstrekking aan Sloopmetstudenten.nl van bij derden bestelde onderdelen, zaken of diensten, ongevallen, bedrijfsstoringen en/of overige omstandigheden die Sloopmetstudenten.nl geheel of gedeeltelijk verhindert haar verplichtingen deugdelijk en/of tijdig na te komen, komen geheel voor rekening en risico van Opdrachtgever.

11.2 In geval van één of meerdere van de in het voorgaande lid genoemde omstandigheden worden de verplichtingen van Sloopmetstudenten.nl opgeschort. Indien één van de in het voorgaande lid genoemde omstandigheden langer duurt dan twee maanden zijn zowel Sloopmetstudenten.nl als Opdrachtgever bevoegd de Overeenkomst voor het niet uitvoerbare gedeelte door een schriftelijke verklaring te ontbinden, onverminderd het bepaalde in artikel 16.

12. Aansprakelijkheid Sloopmetstudenten.nl; herstel tekortkoming

12.1 Bij het inschakelen van derden zal Sloopmetstudenten.nl de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Sloopmetstudenten.nl is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van tekortkomingen van derden. Een opdracht aan Sloopmetstudenten.nl houdt mede in de bevoegdheid om eventuele voorwaarden van derden, waaronder aansprakelijkheidsbeperkingen, namens de opdrachtgever te aanvaarden.

12.2 Sloopmetstudenten.nl is gehouden de Werkzaamheden naar de bepalingen van de Overeenkomst uit te voeren.

12.3 Na de dag waarop de Werkzaamheden als opgeleverd worden beschouwd, is Sloopmetstudenten.nl niet meer aansprakelijk voor tekortkomingen aan het werk, tenzij de tekortkomingen zijn ontdekt binnen de in artikel 12.4 genoemde periode en aan Sloopmetstudenten.nl kenbaar zijn gemaakt binnen 14 kalenderdagen nadat de tekortkomingen zijn ontdekt. Indien (mede) sprake is van ontwerpwerkzaamheden wordt onder een tekortkoming slechts begrepen een tekortkoming die een goed en zorgvuldig handelend opdrachtnemer onder de betreffende omstandigheden en met inachtneming van normale oplettendheid heeft kunnen en behoren te vermijden. Indien gezien het voorgaande sprake is van tekortkomingen waarvoor Sloopmetstudenten.nl aansprakelijk is, zal Sloopmetstudenten.nl de tekortkomingen voor zover praktisch mogelijk, kosteloos herstellen. Indien dit naar de mening van Sloopmetstudenten.nl praktisch niet mogelijk is, zal Sloopmetstudenten.nl de Opdrachtgever naar redelijkheid geheel of gedeeltelijk voor de factuurwaarde van de betreffende Werkzaamheden crediteren. Sloopmetstudenten.nl is nimmer gehouden tot vergoeding van enige indirecte en/of gevolgschade waaronder mede begrepen gederfde winst en/of geleden verlies van Opdrachtgever.

12.4 De termijn waarbinnen de verplichting tot herstel van de in het vorige lid genoemde tekortkoming dient te worden ingeroepen, bedraagt drie maanden te rekenen vanaf de datum van oplevering van de Werkzaamheden ter zake waarvan de verplichting tot herstel wordt ingeroepen.

12.5 Iedere andere aansprakelijkheid van Sloopmetstudenten.nl dan omschreven in dit artikel voortvloeiend uit of in verband met de uitvoering van een opdracht is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door Sloopmetstudenten.nl afgesloten aansprakelijkheidsverzekering(en) wordt uitbetaald, te vermeerderen met het bedrag van het onder deze verzekering(en) toepasselijke eigen risico van Sloopmetstudenten.nl

12.6 Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de in artikel 12.5 bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot driemaal het door Sloopmetstudenten.nl in de desbetreffende zaak in het desbetreffende jaar in rekening gebrachte bedrag, tot een maximum van EUR 25.000.

12.7 Ieder recht op herstel van de in artikel 12.3 genoemde tekortkomingen vervalt indien:

1. De door Sloopmetstudenten.nl gegeven aanwijzingen voor bijvoorbeeld slopen, testen, controle, onderhoud en/of gebruik niet exact zijn opgevolgd;
2. De Opdrachtgever of niet door Sloopmetstudenten.nl ingeschakelde derden zonder toestemming van Sloopmetstudenten.nl werkzaamheden verrichten ten aanzien van de door Sloopmetstudenten.nl uitgevoerde Werkzaamheden;
3. De Opdrachtgever enige uit de onderliggende Overeenkomst voor hem voortvloeiende verplichting jegens Sloopmetstudenten.nl niet, niet behoorlijk of niet tijdig is nagekomen;
4. De Opdrachtgever Sloopmetstudenten.nl heeft verplicht bij Werkzaamheden materialen te gebruiken die door de Opdrachtgever zijn ingekocht, conform artikel 9;
5. De Opdrachtgever en/of een niet door Sloopmetstudenten.nl ingeschakelde derde het gebrek heeft veroorzaakt;
6. de Opdrachtgever niet kan aantonen dat het gebrek is veroorzaakt als gevolg van een toerekenbare tekortkoming aan de zijde van Sloopmetstudenten.nl;
7. de Opdrachtgever geen deugdelijk onderhoud heeft verricht dan wel heeft laten verrichten;
8. Sloopmetstudenten.nl niet alle van belang zijnde informatie en/of niet alle juiste informatie van de Opdrachtgever heeft ontvangen.

12.8 Behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke afspraken met de statutaire directie van Sloopmetstudenten.nl, is enige uitbreiding of wijziging, schriftelijk of mondeling, van de verplichting van Sloopmetstudenten.nl tot herstel van een tekortkoming uit hoofde van dit artikel 12 niet toegestaan.

13. Vrijwaring door de Opdrachtgever

13.1 De Opdrachtgever zal Sloopmetstudenten.nl, haar werknemers en door haar ingeschakelde derden vrijwaren en schadeloos stellen ten aanzien van iedere aanspraak van derden in verband met vorderingen met betrekking tot onderdelen, materialen, gegevens, ideeën, ontwerpen, knowhow, werkwijzen of gebruikstechniek, ervaring of kennis geleverd door of met medeweten en goedkeuring van de Opdrachtgever die inbreuk maken op of misbruik maken van enig octrooi, auteursrecht, handelsgeheim, of enig ander intellectueel, industrieel of ander eigendomsrecht.

13.2 De Opdrachtgever zal Sloopmetstudenten.nl, haar werknemers en door haar ingeschakelde derden vrijwaren en schadeloos stellen ten aanzien van iedere aanspraak van derden voortvloeiend uit of verband houdend met de uitvoering van Werkzaamheden door Sloopmetstudenten.nl.

13.3 De Opdrachtgever zal Sloopmetstudenten.nl, haar werknemers en door haar ingeschakelde derden vrijwaren en schadeloos stellen ten aanzien van iedere aanspraak ter zake van overlijden of persoonlijk letsel van haar werknemers voor zover zulks gebeurt bij de uitvoering van Werkzaamheden op de Locatie. Een uitzondering op de verplichtingen van de Opdrachtgever bestaat slechts indien en voor zover de vordering is gebaseerd op een opzettelijk handelen of opzettelijk nalaten van de statutaire directie van Sloopmetstudenten.nl.

14. Verdeling van aansprakelijkheid, verzekering

14.1 Elke partij dient zelf te bepalen welk type verzekering hij nodig heeft, en tot welk bedrag, en geen der partijen is verplicht verzekeringsdekking, inclusief verzekering voor bedrijfsonderbreking, te arrangeren ten behoeve van de andere partij.

14.2 Elke partij draagt de eigen kosten van en ontvangt alle uitkering ter zake van de door deze partij gesloten verzekering.

15 Betaling en zekerheid

15.1 Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen dient betaling door de Opdrachtgever te geschieden binnen 30 kalenderdagen na factuurdatum. Sloopmetstudenten.nl heeft echter te allen tijde het recht gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling te vorderen en/of voor betaling zekerheid te verkrijgen.

15.2 Als het moment van betaling geldt het moment waarop het verschuldigde bedrag volledig en onherroepelijk op de rekening van Sloopmetstudenten.nl is bijgeschreven.

15.3 De Opdrachtgever doet afstand van enig recht op verrekening van over en weer verschuldigde bedragen en van het recht op opschorting van de op haar rustende verplichtingen.

15.4 Indien de Opdrachtgever enig door hem verschuldigd bedrag niet op de voet van het voorgaande voldoet is hij zonder ingebrekestelling in verzuim. Zodra de Opdrachtgever met enige betaling in verzuim is, zijn alle overige vorderingen van Sloopmetstudenten.nl op de Opdrachtgever per direct opeisbaar en treedt ook ten aanzien van die vorderingen het verzuim zonder ingebrekestelling onmiddellijk in. Met ingang van de dag waarop de Opdrachtgever in verzuim is, is hij aan Sloopmetstudenten.nl de rente ex artikel 6:119 a Burgerlijk Wetboek + 2% verschuldigd.

15.5 Indien de Opdrachtgever met enige betaling in verzuim is, is de Opdrachtgever behalve alle openstaande bedragen en de in het voorgaande genoemde rente ook 15 % van het totale openstaande bedrag als buitengerechtelijke incassokosten en eventuele gerechtelijke kosten aan Sloopmetstudenten.nl verschuldigd.

15.6 Indien Opdrachtgever een verschuldigde betaling niet of niet binnen de gestelde termijn voldoet, kan Sloopmetstudenten.nl de op haar rustende verplichtingen uit de Overeenkomst alsmede alle eventuele overige verplichtingen op basis van andere tussen partijen gesloten overeenkomsten opschorten, dan wel de Overeenkomst en de eventuele overige overeenkomsten beëindigen zonder dat Sloopmetstudenten.nl voor de nadelige gevolgen daarvan door Opdrachtgever en/of derden aansprakelijk kan worden gesteld.

16. Opschorting, beëindiging, ontbinding

16.1 Indien de Opdrachtgever één of meer van zijn verplichtingen niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, in staat van faillissement wordt verklaard, (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt, overgaat tot liquidatie van zijn bedrijf, alsmede wanneer zijn vermogen geheel of gedeeltelijk in beslag wordt genomen, heeft Sloopmetstudenten.nl het recht om de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten of om de Overeenkomst zonder voorafgaande ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk door een schriftelijke verklaring te ontbinden, één en ander naar keuze en steeds met behoud van enig haar toekomend recht op vergoeding van kosten, schade en interesten.

16.2 De Opdrachtgever is slechts tot de ontbinding gerechtigd in het geval bedoeld bij artikel 11.2 van deze voorwaarden en niet eerder dan na betaling aan Sloopmetstudenten.nl van alle op dat ogenblik aan Sloopmetstudenten.nl al dan niet opeisbaar verschuldigde bedragen.

16.3 Indien de Overeenkomst eindigt op voet van artikel 16.1 voordat de overeengekomen uit te voeren Werkzaamheden zijn voltooid, heeft Sloopmetstudenten.nl recht op de betaling van de tussen partijen overeengekomen prijs voor de aan Sloopmetstudenten.nl opgedragen Werkzaamheden, vermeerderd met de kosten die zij als gevolg van de niet-voltooiing heeft moeten maken en verminderd met de haar rechtstreeks door de beëindiging bespaarde kosten.

16.4 Indien de Overeenkomst eindigt op voet van artikel 16.2, heeft Sloopmetstudenten.nl recht op betaling van de door Sloopmetstudenten.nl uitgevoerde Werkzaamheden, vermeerderd met de ten tijde van de beëindiging van de Overeenkomst reeds gemaakte kosten of gedane investeringen.

17. Verbod van cessie en zekerheidsstelling

17.1 Het is de Opdrachtgever verboden de vorderingen voortvloeiend uit de Overeenkomst zonder toestemming van Sloopmetstudenten.nl aan een derde te cederen, te verpanden of onder welke titel dan ook in eigendom over te dragen, dan wel anderszins te beschikken ten nadele van Sloopmetstudenten.nl. Dit verbod heeft tevens goederenrechtelijke werking als bedoeld in artikel 3:83 lid 2 BW.

18. Geschillen en toepasselijk recht

18.1 Op de Overeenkomst, alsmede alle nadere overeenkomsten die daaruit voortvloeien, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

18.2 Alle geschillen welke ook -daaronder begrepen die welke slechts door één der partijen als zodanig worden beschouwd- die naar aanleiding van de Overeenkomst of van overeenkomsten die daarvan een uitvloeisel zijn, tussen Sloopmetstudenten.nl en Opdrachtgever mochten ontstaan, worden beslecht door de burgerlijke rechter te Amsterdam.